จุดมุ่งหมายได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการฟังไว้ 3 ประการ ดังนี้

1 การฟังเพื่อแสวงหาความรู้และข้อคิด ในการฟังเพื่อแสวงหาความรู้และข้อคิดนั้น ผู้ฟังต้องฟังอย่างตั้งใจ ต้องรู้จักจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังให้ได้ แล้วนำมาพิจารณาโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ที่ตนมีอยู่มาตัดสินว่าถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ เมื่อไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และเห็นว่าถูกต้องแล้วจึงค่อยยอมรับ


188271mtujk92cyp.gif2 การฟังเพื่อความบันเทิง การฟังเพื่อความบันเทิงเป็นการฟังเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน การทำงาน หรือจากภาวะปัญหาต่างๆ การฟังตามจุดมุ่งหมายนี้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ นอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การสร้างนิสัยให้เคยชินกับการฟังเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว เท่ากับหัดให้ตนเองเป็นนักฟังในระดับต่ำสุดเท่านั้น


188271mtujk92cyp.gif
3 การฟังเพื่อความจรรโลงใจ การฟังเพื่อความจรรโลงใจเป็นการฟังเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น หรือขัดเกลาจิตใจให้ประณีตละเอียดอ่อนขึ้น ความจรรโลงใจอาจเป็นไปในทางความดี ความงาม หรือความรู้ก็ได้ โดยความดีจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ความงามจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน และความรู้จะช่วยให้เข้าถึงความจริงจนพ้นจากอวิชชาและความมัวเมา การฟังเพื่อความจรรโลงใจ จึงช่วยให้ผู้ฟังมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม และทำให้สังคมสงบสุข อย่างไรก็ตาม การกำหนดจุดมุ่งหมายของการฟังข้างต้น เป็นเพียงแนวทางอย่างกว้างๆ แต่การฟังที่จะสัมฤทธิ์ผลและประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ฟังควรกำหนดจุดมุ่งหมายของการฟังในแต่ละครั้งนั้นให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่หาวิธีการเพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้
188271mtujk92cyp.gif