ความสำคัญของการฟัง

  • การฟังมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนปัจจุบัน เช่น ตื่นเช้าก่อนไปมหาวิทยาลัย ฟังคุณแม่สั่งข้อความ นั่งรถของคุณพ่อเปิดวิทยุฟังข่าว เมื่อเข้าห้องเรียนฟังอาจารย์บรรยายความรู้ อาจารย์เปิดเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียงให้ฟังบทความประกอบการเรียน หลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า ฟังเรื่องราวที่ทางห้างประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง หลังทำการบ้านดูโทรทัศน์ ก่อนนอนฟังเพลงจากเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง

original_2.jpgr14_11.gif


  • การฟังเป็นทักษะการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน มีผู้สำรวจข้อมูลการใช้ทักษะการสื่อสารโดยศึกษาการสื่อความหมายของผู้ใหญ่ใน ระยะเวลา 60 วัน ผลการสำรวจปรากฏว่าเวลาที่ใช้พูด 39% เขียน 11% ฟัง 42% และอ่าน 14% จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันเราใช้ทักษะการฟังมากที่สุด
original_ff02.jpg

r14_11.gif
  • นักปราชญ์ไทยในอดีตจัดการฟังไว้เป็นอันดับแรกของหัวใจนักปราชญ์ ซึ่งมี 4 ประการ คือ สุ (สุต) หมายถึงการฟัง จิ (จินตนะ) หมายถึงการคิด ปุ (ปุจฉา) หมายถึงการถาม และลิ (ลิขิต) หมายถึงการเขียน ฉะนั้นจึงหมายความว่าผู้ที่จะเป็นนักปราชญ์จะต้องให้ความสำคัญกับการฟังทั้ง ฟังสารผ่านสื่ออากาศ สื่อบุคคล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่รอบรู้เรื่องราวต่างๆ นี้มักได้รับยกย่องว่าเป็น “พหูสูต” ซึ่งหมายถึง ผู้ฟังมากimages (1).jpg


r14_11.gif
  • การฟังสารผ่านสื่อเป็นปัจจัยสำคัญของการคิด การพูด และการเขียน ผู้ที่ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งเสริมให้การคิด การพูด และการเขียนเกิดประสิทธิผลไปด้วย กล่าวคือเมื่อผู้รับสารได้ฟังเรื่องราวหลากหลายจากสื่อต่างๆ ย่อมทำให้เกิดความคิดลึกซึ้ง กว้างขวาง มีเหตุผล และเมื่อต้องการถ่ายทอดความรู้หรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นทราบ ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการเขียนก็ย่อมกระทำได้ดี มีสาระ มีเหตุผล น่าเชื่อถือ น่าฟัง น่าอ่าน10 5.jpg

r14_11.gif

  • การฟังสารผ่านสื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ทั้งความรอบรู้ ความเป็นไปของสังคม ของประเทศชาติ ความรู้เพื่อการดำเนินชีวิต และความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมทั้งเพื่อการศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เช่น ฟังข่าวสารบ้านเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือทางโทรทัศน์สถานี ต่างๆ เป็นต้น


original_cpple502.jpg
r14_11.gif