ความรู้พื้นฐานทั่วไป
  • Table of Contents


    นับเป็นทักษะการรับสารที่มนุษย์ใช้มากที่สุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการฟังจากบุคคลและสื่อต่างๆ เช่น ฟังการสนทนา ฟังการบรรยาย ฟังข่าวสารจากวิทยุ ฟังเพลงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  • การฟังเป็นองค์ประกอบแรกของการเป็นผู้รู้ ดังปรากฎในหัวใจนักปราชญ์ ว่า สุ - จิ - ปุ - ลิ
คำว่า สุ คือ สุต หมายถึงการฟัง ผู้ใดฟังมากย่อมรู้มากจึงได้ชื่อว่า พหูสูต เพราะสมัยโบราณ วิชาการด้านหนังสือยังไม่แพร่หลาย ผู้ที่รู้หนังสือจึงมีน้อย การอ่านตำราจำกัดเพียงคนบางกลุ่มดังนั้น การฟังจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ปัจจุบัน แม้หนังสือจะแพร่หลายมากแล้ว แต่การถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยายให้ฟังก็ยังมีบทบาทต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย เพราะผู้ที่ฝึกทักษะการฟังได้ดีย่อมได้รับความสำเร็จในชีวิตได้

.jpg

ความหมายของการฟัง
  • การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับสารทางหูการได้ยินเป็นการเริ่มต้นของการฟังและเป็นเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเป็นการใช้ความสามารถทางร่างกายโดยตรง ส่วนการฟังเป็นกระบวนการทำงานของสมองอีกหลายขั้นตอนต่อเนื่องจากการได้ยินเป็นความสามารถที่จะได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่รับรู้นั้นเข้าใจและจดจำไว้ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา


.gif