ดร.ทศพร แสงสว่าง


อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีe-mail:sthosporn @yahoo.com
โทรโทรศัพท์ 0896994199


ประวัติการศึกษา

-ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-Master Degree (Communication and Educational Technology), Sukhothaithammatirat University, Thailand.

-ปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (ปร.ด) Ph.D. (Learning Innovation in Technology) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thaialand

-Certificate of Learning Innovation in Technology.

California State University, Sacramento and The Department of Communication studies, USA.

-Certificate of International Conference The Apera Conference, Singapore.

-Certificate of Asia Pacific Educational Research Association International Conference, The Hong Kong Institute of Education of Hong Kong, SAR China.

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

-การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

-การพัฒนาและการออกแบบ การเรียนการสอนด้วยเว็บเป็นฐาน (WBI: WebBased Instruction Design)

- การสร้างองค์ความรู้ผ่าน Social Network

- ผู้สร้างทฤษฎี GCC model เป็นทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- ผู้สร้างกรอบแนวคิด IDFVE: An Internet-based Instructional Design Framework for Vocational Education เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับการสอนแบบออนไลน์

ระดับ อาชีวศึกษา

- การผลิตสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

- การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น

- การผลิตชุดการสอน และสื่อการสอนทุกประเภท

- ที่ปรึกษาการขอผลงานวิชาการ คศ.3


ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2540-2545 - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2546-2547 - อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด ภาควิชาศึกษาทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขปทุมธานี
พ.ศ. 2548-2550 - อาจารย์พิเศษ สอนวิชาเทคนิคการนำเสนอ ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี
- อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
- อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยวิทยาลัยชุมชน จังหวัด สระแก้ว
- อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2550-2552 - อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- หัวหน้าฝ่ายวิเทศก์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เว็บอาจารย์ผู้สอนhttp://inovationtechnology.wikispaces.com