ข้อแตกต่างระหว่างการได้ยินกับการฟัง


  • ธรรมชาติการฟังของมนุษย์มี 2 ระดับ คือ การได้ยิน กับ การฟัง เรารู้แล้วว่าการได้ยินเสียงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อมีเสียงมากระทบหู เราก็ได้ยินถึงแม้จะไม่อยากได้ยิน และหากได้ยินแล้วแต่ไม่มีกระบวนการของการรับรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็น “การได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง” การฟังข้อความใด ๆ แล้ว แต่ไม่สามารถจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังได้แล้วนำไปสรุปผิด ๆ นับเป็นการฟังที่บกพร่อง ดังเช่นสำนวนที่กล่าวว่า “ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด”
.gifการได้ยิน

  • เป็นการรับรู้เสียงซึ่งเป็นกลไกอัตโนมัติของมนุษย์ เป็นกระบวนการฟังขั้นต้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเสียงไปกระทบกับอวัยวะรับเสียงในหูส่วนต่าง ๆ ผ่านเส้นประสาทรับเสียงแล้วถ่ายทอดไปสู่สมองซึ่งจะแปลความหมายของคลื่นเสียงว่าเป็นเสียงอะไร แต่สมองที่ได้ยินนั้นไม่ได้มีผลทำให้ผู้ได้ยินเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง


.gifการฟัง
  • เป็นการรับรู้เสียงซึ่งต้องตั้งใจและสนใจฟังเสียงนั้นๆ ผู้ฟังจะต้องใช้ระบบสมองเพื่อแปลความหมายของเสียง และมีการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินนั้นด้วย การฟังจึงเป็นกระบวนการต่อจากการได้ยิน เมื่อได้รับสารทางหูแล้วก็จะผ่านกระบวนการทำงานของสมองอีกหลายขั้นตอน เชื่อมโยงเสียงที่ได้ยินกับจิตใจ ประสบการณ์ ความรู้แล้วตีความด้วยความคิดความรู้สึกจนเกิดความเข้าใจสารที่ฟัง

.gifแผนภูมิเปรียบเทียบการได้ยินและการฟังUntitled.gif