the-than112.gifthe-than112.gifthe-than112.gifthe-than112.gifการฟังสารการฟังสารให้ความรู้
  • ทีกษะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการฟังในชั้นเรียน มักเป็นการฟังที่ให้คววามรู้และการฟังโจทย์หรือคำสั่ของผู้สอน การฟังลักษณะดังกล่าวผู้ฟังที่ดีควรจะคิดตามเรื่องที่ได้ฟัง สามารถจับประเด็นสำคัญได้ รวมทั้งต้องรู้หลักการวิเคราะห์ว่าส่วนใดเป็นความรู้ในบทเรียน ส่วนใดเป็นความรู้เสริม และส่วนใดเป็นแนวคิดของผู้พูด นอกเหนือจากผู้ฟังผู้สอนแล้ว ควรฝึกจากสื่ออื่นๆอยู่เสมอ เช่นฟังจากเทป วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้นเพื่อพัฒนาแนวคิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล และทันต่อการเปลื่ยนแปลงของสังคม726624k0pzo0d7jn.gif


การฟังสารโน้มน้าวใจ

  • ปัจจุบันนี้ สารโน้มน้าวใจเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรามากไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสิ้นค้าและบริการ การปราศรัยหาเสียง การวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ หรืออาจเป็นการโต้วาทีที่น่าสนใจ การฟังสารประเภทนี้ผู้ฟังต้องมีวิจารณญาณ และแยกแยะได้ว่าควรเชื่อหรือเลือกปฎิบัติตามหรือไม่ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาหาเสียงก็ได้


726624k0pzo0d7jn.gifการฟังสารจรรโลงใจ

  • สารจรรโลงใจมักมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ลักษณะของสารประเภทนี้จึงมุ่งเน้นประโยชน์ทางจิตใจ ซึ้งผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลิน เบิกบานใจโดยไม่ต้องใช้สมาธิมากนัก เช่น การฟังเพลง การฟังดนตรี หรือเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเรื่องที่ให้คติเตือนใจในการดำเนินชีวิต

726624k0pzo0d7jn.gif